NaslovnicaO namaProgramiFoto galerijaNovostiKontakt
 
 


Privatna srednja �kola s pravom javnosti po�ela je sa radom 2001/2002 godine. Za sve programe koje �kola realizira ima odobrenje od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i �porta �upanije Zapadnohercegova�ke. �kola je upisana u sudski registar ustanova i u registar srednjih �kola ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i �porta �upanije Zapadnohercegova�ke. Oblik nastave je instruktivno-konzultativni i prilago�en je odraslim polaznicima koji su zaposleni. �kolu mogu upisati polaznici koji su navr�ili 15 godina.

Op�irnije o privatnoj �koli...
 

�etverogodi�nji strukovni programi i programi prekvalifikacije
Trogodi�nji strukovni programi i programi prekvalifikacije
Programi stru�nog usavr�avanja i osposobljavanja
Programi te�ajeva stranih jezika...
 

 


PRIVATNA SREDNJA �KOLA
s pravom javnosti - �iroki Brijeg

telefon / fax: 039/704-552, 711-449
www.pskola.cominfo@pskola.com

Op�irnije...

 Privatna srednja �kola s pravom javnosti �e organizirati instruktivni seminar za polaganje razredbenog ispita za upis na fakultet. Seminar �e se organizirati za svaki predmet koji je zastupljen na razredbenom ispitu za odre�eni fakultet, visoku �kolu ili veleu�ili�te u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini.

Op�irnije o seminarima...
 
 
Naslovnica | O nama | Programi | Foto galerija | Novosti | Kontakt | Pravne napomene
Copyright PRIVATNA SREDNJA KOLA IROKI BRIJEG - Sva prava pridrana / All rights reserved

Web by
MARIVA.NET
 
cheap beats by dre beats by dre uk cheap beats moncler outlet moncler sale moncler uk